داستانک

معجزه حقیقت دارد

ماریا کودکی تلخی را تجربه کرده بود . او تنها فرزند یک زوج معتاد بود که در سنین کودکی ماریا از هم جدا ...