داستانک

عشق به خدا

آهنگری با وجود رنجهای زیاد و بیماری اش عمیقا به خدا عشق می ورزید. روزی یکی از دوستانش که اعتقادی به خدا نداشت، ...