داستانک

تنها باید به او اعتماد کنیم

تنها باید به او اعتماد کنیم پسر کوچکی برای مادربزرگش توضیح می‌داد که چگونه همه‌چیز ایراد دارد… مدرسه، خانواده، دوستان و… مادربزرگ که ...